NÄTVERKSTRÄFFAR

Pärlans nätverksträffar är inspirerade av det förhållningssätt som pedagoger använder i  Reggio Emilia och bygger på den barnsyn och kunskapssyn som Reggio Emilia filosofin ger uttryck för. Nätverket är ett forum för reflektion där vi tillsammans möts och försöker förstå hur barn skapar kunskap. Vi är intresserade av att ta reda på hur barn tänker och lär. Vi försöker också förstå hur vi kan förändra frågor, miljö eller förhållningssätt så att vi kan förstå mer hur lärandet kan ske. Vi är mitt i kunskapandet, både barnens och vårt eget.  I centrum för dessa diskussioner och reflektioner finns alltid någon form av dokumentation som pedagogerna själva ansvarat för att ta med sig. Det kan vara bilder, film, ljudupptagning, texter, alster osv.            NÄTVERKET PÄRLAN